Info ze setkání

25.06.2024

10. setkání za námi

V rámci 10. setkání učitelů v Chemickém centru Brno na BIGY jsme se zúčastnili odborné exkurze do biotechnologických provozů se zaměřením na výrobu piva a vína. Náplní byla nejen vlastní potravinářská technologie, ale rozdělení a značení tržních druhů a jejich optimální skladování. Exkurze byla doplněna i ochutnávkou a senzorickým zkoumáním biochemických vzorků. Součástí setkání byla i diskuse nad didaktickým využití těchto experimentů a jejich začlenění do výuky teorie jak v organice tak biochemii.

9. setkání za námi

V průběhu 9. setkání učitelů v Chemickém centru Brno na BIGY jsme se věnovali přípravě a následné analýze složení biologických vzorků - konkrétně vzorků různých čajů. Jako ukázkové vzorky jsme připravili čaj černý, zelený, ovocný, bylinkový a instantní. Jako zjišťované/měřené formy popisu složení jsme zvolili obsah pH citlivých barviv, isoprenoidů, antioxidantů a dále pak měření pH a vodivosti. Vzájemným porovnáním výsledků pro různé čaje bylo pak následně možné upřesnit výběr čaje pro jednotlivá onemocnění. Součástí setkání byla i diskuse nad didaktickým využití těchto experimentů a jejich začlenění do výuky teorie jak v organice tak biochemii.

8. setkání za námi

V průběhu 8. setkání učitelů v Chemickém centru Brno na BIGY jsme se blíže věnovali procesu Esterifikace a dále pak popisu vůní různých čerstvě připravených esterů. Jako reakční partneři pro esterifikaci byli vybráni čtyři zástupci z řad alkoholů a dále pak čtyři karboxylové kyseliny. Vzájemným kombinováním reaktantů se nám podařilo připravit několik různě vonících látek, ale jejich popis (popis vůně) byl složitý. Dále jsme si formou ukázky předvedli reakci bromové vody a rajčatové šťávy - postupná adice bromu na systém násobných vazeb karotenu. Součástí setkání byla i diskuse nad didaktickým využití těchto experimentů a jejich začlenění do výuky teorie jak v organice tak biochemii.  

7. setkání za námi

V rámci 7. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme se podrobně věnovali procesu fermentace a vlivu různých anorganických látek na něj. Jako vzorek k hodnocení postačí obyčejné potravinářské kvasnice a troška cukru rozpuštěno ve vodě, a pro vliv anorg. látek byla zvolena silná kyseliny i hydroxid, anorg. hnojivo a dále pak oxidující látka. Součástí setkání byla i diskuse o didaktickém využití tohoto experimentu a jeho začlenění do výuky teorie jak v anorganice tak biochemii. 

6. setkání za námi

Při 6. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme blíže věnovali problematice kovů a slitin. Jako příklady praktických pokusů, které si mohli účastníci vyzkoušet byly vybrány pokusy jako elektrolytická příprava cínu, tvorba mosazné slitiny, tavení a odlévání pájky a nebo oxidace železa. Součástí setkání byla i diskuse o didaktickém využití těchto témat nebo jejich začlenění do výuky teorie výuky přípravy, vlastností i využití kovů.

5. setkání za námi

Pro 5. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme blíže věnovali možnostem instrumentální i neinstrumentální kvantitativní analýzy. Jako příklady takových analýz byly zvoleny: Titrace acido-bazická a Kolorimetrie (s využitím mobilu). Pokusy jsme si předvedli a následně i prakticky vyzkoušeli s tím, že účastníci měli k dispozici i neznámé vzorky kyseliny sírové, manganistanu draselného a Lugolova roztoku u nichž stanovovali koncentraci. Součástí setkání byla i diskuse nad badatelským pojetím těchto témat nebo začleněním teorie výuky analytiky do stávajících témat.  

4. setkání za námi

V rámci 4. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme si na několika příkladech ověřili možnosti využití chemických reakcí pro tvorbu tzv. neviditelných inkoustů. Dále jsme si předvedli a následně i prakticky vyzkoušeli pokusy z oblasti elektrochemie s tzv. vánoční tématikou využitelné např. jako náplň do předvánočních hodin. Součástí setkání byla i diskuse nad začleněním teorie doprovázející výše uvedené pokusy do výuky. 

3. setkání za námi

V rámci 3. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme si vyzkoušeli příklad neinstrumentální analýzy obsahu konkrétní organické látky (vitamin C) v přírodních vzorcích. U přinesených vzorků ovoce jsme kapkovou metodou pomocí roztoku jodu stanovili obsah tohoto vitaminu a následným porovnáním s farmaceutickým standardem jsme vypočítali přesné množství vitaminu. Součástí byla i diskuse nad začlenění teorie organické reaktivity i této praktické úlohy do výuky.

2. setkání za námi

V rámci 2. setkání učitelů v brněnském chemickém centru jsme se seznámili se sestavováním "Mapy analytických reakcí" a dále pak s jejím využitím při kvalitativní analýze neznámých vzorků. Součástí byla i diskuse nad možnostmi modifikace této úlohy podle aktuálně dostupných chemikálií a také nad didaktikou provedení experimentu a jeho zařazením do výuky.

1. setkání za námi

V rámci 1. setkání učitelů v brněnském chemickém centru se účastníci měli možnost seznámit s technikami přípravy jednoduchých sklářských prvků - součástí aparatur. Tyto znalosti si učitelé hned vyzkoušeli při plnění pěti sklářských úkolů. Součástí byla i diskuse nad didaktikou provedení experimentu a jeho zařazením do výuky.

Jako bonus práce se sklem si účastnící vyzkoušeli proces barvení skla rozpouštěním různých přechodných kovů v tavenině - barevné perličky. Fotky z 1. setkání jsou umístěny do fotogalerie.

Archiv 1. ročníku - 2022/2023


7. setkání za námi

V rámci 7. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se zúčastnili odborné exkurze z oblasti potravinářského průmyslu. Věnovali jsme se problematice výroby sladu, piva a vína a dále pak ekologickým aspektům – produkce odpadů a jejich likvidace. Setkání bylo zahájeno na Mendlově nám. u pivovaru Starobrno kde jsme si vysvětlili, jak fungování sladovny, tak i varny piva. Následovala exkurze do vinného sklepa a depozitu TA-Archiv, kde byla blíže diskutována nejen výroba a skladování vína, ale i jeho celkové hodnocení jak po chemické, tak senzorické stránce. V závěru proběhlo neformální formou celkové zhodnocení proběhlého ročníku a možností pro příští školní rok.

6. setkání za námi

V rámci 6. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se blíže věnovali problematice plastů a polymerních látek, a to jak z pohledu přípravy takových molekul, tak jejich vlastností a možnosti jejich využití. Setkání bylo zahájeno ukázkou souboru experimentů využitelných zejména na nižším gymnáziu nebo ZŠ – tzv. Plastíkův kouzelný kufřík od nadace Orlen Unipetrol. Tato školní pomůcka je nově v rámci Chemického centra Brno k zapůjčení po předchozí domluvě. Následovalo představení a pak i praktické provedení série experimentů určených na vyšší gymnázium nebo střední školu zabývající se např. dokonale pružným plastem, neNewtonovským polymerem nebo nanovlákny. V závěru laboratoří jsme se při diskusi nad výsledky zhodnotili nejen provedení, ale i využití připravených pokusů ve výuce.

5. setkání za námi

V rámci 5. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme využili pozvaných hostů z firmy Edufor s.r.o. a blíže jsme se věnovali elektronickým měřícím systémům a jejich využití ve výuce. Setkání bylo zahájeno ukázkou několika experimentů z využitím senzorů a čidel. Následovalo zpracování několika laboratorních úkolů, kde si účastníci mohli vyzkoušet využití různých čidel a senzorů, a to ať už pro měření teploty, pH, vodivosti, barevnosti, radioaktivity nebo koncentrace jednotlivých prvků a sloučenin. V závěru laboratoří jsme se při diskusi nad výsledky zhodnotili nejen provedení, ale i využití připravených pokusů ve výuce.

4. setkání za námi

V rámci 4. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se blíže věnovali úkolu z oblasti biochemie a potravin " Analýza čajů ". Při tomto laboratorním úkolu byl účastníky sledováno složení různých druhů čajů jako například obsah pH citlivých látek, antioxidantů, isoprenoidů, pH nebo vodivosti. V závěru experimentu jsme se při diskusi nad výsledky zhodnotili analyzované čaje i z pohledu jejich konzumace při různých typech onemocnění a také možností využití tohoto pokusu ve výuce.

3. setkání za námi

V rámci 3. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se blíže věnovali úkolu z oblasti biochemie a biotechnologie " Fermentace – vliv anorganických látek ". Při tomto laboratorním úkolu byl účastníky sledován vliv přítomnosti různých anorganických molekul na průběh-intenzitu procesu fermentace. V závěru experimentu jsme při diskusi nad výsledky experiment zhodnotili a to včetně didaktických poznámek a možností využití ve výuce.

2. setkání za námi

V rámci 2. setkání brněnského centra jsme se blíže věnovali úkolu z oblasti kvalitativní analýzy formou srážecích reakcí a vytvořili jsme si "Mapu analytických reakcí". Dále byl pro účastníky připraven i neznámý vzorek, jehož analýzu z pohledu chemického složení měli účastníci za úkol. Závěrem nutno podotknout, že všechny analýzy dopadly správně a předchozí diskuse o logických postupech při provedení včetně didaktických poznámek padla na "úrodnou půdu".

1. setkání za námi

V rámci 1. setkání učitelů v brněnském chemickém centru se účastníci měli možnost seznámit s technikami přípravy jednoduchých sklářských prvků - součástí aparatur. Tyto znalosti si učitelé hned vyzkoušeli při plnění pěti sklářských úkolů. Součástí byla i diskuse nad didaktikou provedení experimentu a jeho zařazením do výuky.

Jako bonus práce se sklem si účastnící vyzkoušeli proces barvení skla rozpouštěním různých přechodných kovů v tavenině - barevné perličky. Fotky z 1. setkání jsou umístěny do fotogalerie.