Info ze setkání

28.10.2023

3. setkání za námi

V rámci 3. setkání učitelů v našem brněnském chemickém centrum na BIGY jsme si vyzkoušeli příklad neinstrumentální analýzy obsahu konkrétní organické látky (vitamin C) v přírodních vzorcích. U přinesených vzorků ovoce jsme kapkovou metodou pomocí roztoku jodu stanovili obsah tohoto vitaminu a následným porovnáním s farmaceutickým standardem jsme vypočítali přesné množství vitaminu. Součástí byla i diskuse nad začlenění teorie organické reaktivity i této praktické úlohy do výuky.

2. setkání za námi

V rámci 2. setkání učitelů v brněnském chemickém centru jsme se seznámili se sestavováním "Mapy analytických reakcí" a dále pak s jejím využitím při kvalitativní analýze neznámých vzorků. Součástí byla i diskuse nad možnostmi modifikace této úlohy podle aktuálně dostupných chemikálií a také nad didaktikou provedení experimentu a jeho zařazením do výuky.

1. setkání za námi

V rámci 1. setkání učitelů v brněnském chemickém centru se účastníci měli možnost seznámit s technikami přípravy jednoduchých sklářských prvků - součástí aparatur. Tyto znalosti si učitelé hned vyzkoušeli při plnění pěti sklářských úkolů. Součástí byla i diskuse nad didaktikou provedení experimentu a jeho zařazením do výuky.

Jako bonus práce se sklem si účastnící vyzkoušeli proces barvení skla rozpouštěním různých přechodných kovů v tavenině - barevné perličky. Fotky z 1. setkání jsou umístěny do fotogalerie.

Archiv 1. ročníku - 2022/2023


7. setkání za námi

V rámci 7. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se zúčastnili odborné exkurze z oblasti potravinářského průmyslu. Věnovali jsme se problematice výroby sladu, piva a vína a dále pak ekologickým aspektům – produkce odpadů a jejich likvidace. Setkání bylo zahájeno na Mendlově nám. u pivovaru Starobrno kde jsme si vysvětlili, jak fungování sladovny, tak i varny piva. Následovala exkurze do vinného sklepa a depozitu TA-Archiv, kde byla blíže diskutována nejen výroba a skladování vína, ale i jeho celkové hodnocení jak po chemické, tak senzorické stránce. V závěru proběhlo neformální formou celkové zhodnocení proběhlého ročníku a možností pro příští školní rok.

6. setkání za námi

V rámci 6. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se blíže věnovali problematice plastů a polymerních látek, a to jak z pohledu přípravy takových molekul, tak jejich vlastností a možnosti jejich využití. Setkání bylo zahájeno ukázkou souboru experimentů využitelných zejména na nižším gymnáziu nebo ZŠ – tzv. Plastíkův kouzelný kufřík od nadace Orlen Unipetrol. Tato školní pomůcka je nově v rámci Chemického centra Brno k zapůjčení po předchozí domluvě. Následovalo představení a pak i praktické provedení série experimentů určených na vyšší gymnázium nebo střední školu zabývající se např. dokonale pružným plastem, neNewtonovským polymerem nebo nanovlákny. V závěru laboratoří jsme se při diskusi nad výsledky zhodnotili nejen provedení, ale i využití připravených pokusů ve výuce.

5. setkání za námi

V rámci 5. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme využili pozvaných hostů z firmy Edufor s.r.o. a blíže jsme se věnovali elektronickým měřícím systémům a jejich využití ve výuce. Setkání bylo zahájeno ukázkou několika experimentů z využitím senzorů a čidel. Následovalo zpracování několika laboratorních úkolů, kde si účastníci mohli vyzkoušet využití různých čidel a senzorů, a to ať už pro měření teploty, pH, vodivosti, barevnosti, radioaktivity nebo koncentrace jednotlivých prvků a sloučenin. V závěru laboratoří jsme se při diskusi nad výsledky zhodnotili nejen provedení, ale i využití připravených pokusů ve výuce.

4. setkání za námi

V rámci 4. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se blíže věnovali úkolu z oblasti biochemie a potravin " Analýza čajů ". Při tomto laboratorním úkolu byl účastníky sledováno složení různých druhů čajů jako například obsah pH citlivých látek, antioxidantů, isoprenoidů, pH nebo vodivosti. V závěru experimentu jsme se při diskusi nad výsledky zhodnotili analyzované čaje i z pohledu jejich konzumace při různých typech onemocnění a také možností využití tohoto pokusu ve výuce.

3. setkání za námi

V rámci 3. setkání brněnského chemického centra VŠCHT Praha jsme se blíže věnovali úkolu z oblasti biochemie a biotechnologie " Fermentace – vliv anorganických látek ". Při tomto laboratorním úkolu byl účastníky sledován vliv přítomnosti různých anorganických molekul na průběh-intenzitu procesu fermentace. V závěru experimentu jsme při diskusi nad výsledky experiment zhodnotili a to včetně didaktických poznámek a možností využití ve výuce.

2. setkání za námi

V rámci 2. setkání brněnského centra jsme se blíže věnovali úkolu z oblasti kvalitativní analýzy formou srážecích reakcí a vytvořili jsme si "Mapu analytických reakcí". Dále byl pro účastníky připraven i neznámý vzorek, jehož analýzu z pohledu chemického složení měli účastníci za úkol. Závěrem nutno podotknout, že všechny analýzy dopadly správně a předchozí diskuse o logických postupech při provedení včetně didaktických poznámek padla na "úrodnou půdu".

1. setkání za námi

V rámci 1. setkání učitelů v brněnském chemickém centru se účastníci měli možnost seznámit s technikami přípravy jednoduchých sklářských prvků - součástí aparatur. Tyto znalosti si učitelé hned vyzkoušeli při plnění pěti sklářských úkolů. Součástí byla i diskuse nad didaktikou provedení experimentu a jeho zařazením do výuky.

Jako bonus práce se sklem si účastnící vyzkoušeli proces barvení skla rozpouštěním různých přechodných kovů v tavenině - barevné perličky. Fotky z 1. setkání jsou umístěny do fotogalerie.